مشاوره

یکی از روشهای یادگیری بهتر جذاب کردن مطالعه است یعنی اگر مطالعه و درس خواندن برای فرد جذاب باشد میزان یادگیری و بیشتر خواهد بود البته باید در نظر داشت که این جذاب کردن تابع شرایط فردی ، زمانی و مکانی نیز می باشد در دید کلی تابستان دوره فراغت برای دانش آموزان محسوب می…

انگیزشی

1180001672

 

تابستان بیشتر از ۳۰ درصد زمان مطالعه رابه هیچ وجه واسه عمومی ها نذارین . هدف اصلی تمرکز روی اختصاصی هاست و در درجه اول اختصاصی های دوم و سوم دبیرستان  ………………. روزانه چقدر واسه عمومی ها وقت میذارین ؟