مشاوره

یکی از روشهای یادگیری بهتر جذاب کردن مطالعه است یعنی اگر مطالعه و درس خواندن برای فرد جذاب باشد میزان یادگیری و بیشتر خواهد بود البته باید در نظر داشت که این جذاب کردن تابع شرایط فردی ، زمانی و مکانی نیز می باشد در دید کلی تابستان دوره فراغت برای دانش آموزان محسوب می…