خوش آمد گویی به کنکور ی های ۹۷

سلامی ویژه به همه ی کنکوری های۹۷ سلام به شما پزشکان ،  شما داروسازان  و شما مهندسان و شما ……………………..  سال مهم و سرنوشت ساز شما هم فرا رسید قرار امسال را ازهمین روزهای اول تا آخرین لحظات کنکور با هم باشیم کنکور یک مسابقه دو مارتون است  و  شما دوندگان این مسابقه از همین…